Projekce hal, administrativních a výrobních objektů

Architektonická  a projekční  kancelář-  komplexní projekční činnost   :

Architektonická a projekční kancelář P-spektrum spol. s r.o. Vám nabízí  komplexní vypracování projektové dokumentace  včetně jednání s dotčenými orgány a stavebním úřadem.

Stupně projektové dokumentace

Projektová dokumntace

Projekční činnost - projektová dokumentace obsahuje dle požadavku investora např. :


- Zaměření stávajícího stavu objektu
- Stavebně technický průzkum
- Komplexní projektová dokumentace
- Inženýrská činnost
      -  vyjádření správců sítí
      - stanoviska dotčených orgánů
      - zastupování před stavebním úřadem


- radonové měření, hydrogeologický posudek, výškopis a polohopis
- studie, stavební, technické a technologické řešení
- studie proveditelnosti

- výjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu
- průkaz energetické náročnosti budovy PENB
- hluková studie, studie oslunění, zastínění
- rozptylová studie

- technologie
- stavebně architektonickou část
- statickou část
- požárně bezpečnostní řešení
- technické zařízení budov
- elektro-silnoproud
- VZT-vzduchotechnické zařízení
- ZTI-zdravotechnické zařízení
- ÚT-vytápění,tlakový vzduch
- EPS-elektropožární signalizace,  EZS a další.
- zpevněné plochy, komunikace, parkovací stání
- přípojky vody, plynu, elektro
- hlavní vodovodní, plynové, kanalizační  řady

- další dle požadavku investora

Reference

Fotogalerie

    


STAVEBNĚ PROJEKČNÍ-ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
P-spektrum spol. s r.o.
atelier Jílkova 52, Brno

Design © by Office and IT
TOPlist